اعتراضات سراسری درسراسر فرانسه نسبت به سیاست های لیبرالی دولت ماکرون

ادامه اعتراضات کارگران فاز 14 پارس جنوبی

ترور یک فعال سیاسی ایرانی در هلند

برگزاری آکسیون در حمایت از محمود صالحی و فعالین کارگری

تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته کیان تایر در مقابل وزارت صنعت و معدن

انتقاد شديد دبير كل کنفدراسیون بین المللی اتحاديه های كارگری نسبت به بر خورد با فعالان كارگری در ايران

برگزاری آکسیون در حمایت از محمود صالحی و دیگر فعالین کارگری در ایران

ادامه اعتراضات به زندانی کردن محمود صالحی

تجمع مردم گرگان در اعتراض به کشته شدن دو جوان

تجمع اعتراضی مردم خوی علیه کشته شدن یک کاسبکار