تجمعات اعتراضی کارگران گروه فولاد ارومیه مقابل استانداری

در ادامه اعتراضات کارگران گروه فولاد ارومیه، این کارگران بار دیگر مقابل استانداری رژیم تجمع کردند.

کارکنان گروه فولاد اورمیه در اعتراض به عدم پرداخت یک سال مطالباتشان مقابل استانداری تجمع اعتراضی برگزار کردند.کارگران گروه صنعتی فولاد ارومیه در ماههای گذشته نیز چندین بار مقابل استانداری رژیم تجمع کرده اند. اخراج کارکنان، حقوق معوقه و بیمه عمده‌ترین مشکلات مطرح شده توسط کارگران به شمار می‌رود.