تداوم اعتصاب کارگران معدن البرز شرقی

اعتصاب کارگران معدن البرز شرقی برای چندمین روز متوالی در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه دستمزد و 3 ماه حق بیمه خود، همچنان ادامه دارد.

کارگران معدن البرز شرقی از روز شنبه 23 دیماه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات معوقه خود دست از کارکشیده اند. گفته می شود در جریان این اعتصاب، مدیر عامل شرکت به منظور جلوگیری از گسترش اعتصاب و تجمع کارگران، دستمزد یک ماه آنان را پرداخت کرد و وعده داد باقی مانده معوقات آنان را در اولین فرصت ممکن پرداخت کند.