اعتراضات سراسری کارگران شرکت تراورس

روز چهارشنبه ۴ بهمن کارگران راه آهن تراورس دست به اعتراض سراسری زدند و در شهرهای تهران، زاگرس، شاهرود، مراغه، اسلام شهر، کرج و چند شهر دیگر به طور همزمان تجمع کردند.

گزارشات حاکی است که کارگران راه‌آهن تراورس تهران روز ۴ بهمن دست به اعتصاب زدند و با ایستادن روی ریل مانع حرکت قطارها شدند. کارگران تراورس راه آهن در ماههای گذشته بارها دست به اعتصاب و تجمع زده اند. پرداخت فوری دستمزدهای معوقه، امنیت شغلی و پرداخت بیمه از جمله خواست های فوری ۷۰۰۰ کارگر تراورس در سراسر کشور است. شرکت تراورس یکی از شرکت‌های اقماری راه‌آهن است که امور نگهداری خط و ابنیه فنی خط آهن را انجام می‌دهد.