پلنوم چهارم کمیته مرکزی منتخب کنگره یازدهم حزب کمونیست ایران، در روز شنبه پانزدههم شهریورماه 1393 برابر با 6 سپتامبر 2014 با حضور رفقای کمیته مرکزی حزب و رفقای کمیته مرکزی کومه له که به عنوان ناظر به این نشست دعوت شده بودند، برگزار گردید. بررسی گزارش سیاسی و تشکیلاتی کمیته اجرائی و مسئول ارگانهای حزبی به پلنوم و آرایش و تقسیم کار کمیته مرکزی از دستور جلسات این نشست بودند.
اوضاع عراق بعد از تهاجم نیروهای دولت اسلامی "داعش" و تصرف بخشهای وسیعی از شهرها و مناطق سنی نشین در عراق و همچنین حمله به مناطقی از کردستان عراق و عواقب آن، درماندگی دولت روحانی و جناح های مختلف رژیم جمهوری اسلامی در کنترل بحران هایی که با آنها دست به گریبان است، تشدید نزاع جناح های مختلف حکومتی، بحران هسته ای و زمینه های عینی رشد و گسترش مبارزات کارگری و توده ای از محورهای اصلی گزارش سیاسی کمیته اجرائی و مباحث انجام گرفته پیرامون آن بود.
پلنوم عملکرد سیاسی و اقتصادی نظام جهانی سرمایه داری بر متن تداوم بحران، عواقب لشکرکشی آمریکا به عراق و اشغال این کشور و شکست سیاست هایش در شکل دادن به نظم منطقه ای مورد نظر، دخالت و رقابت حکومت های ارتجاعی منطقه در عراق، عملکرد فرقه ای و سرکوبگرانه دولت های حاکم در عراق علیه مردم مناطق سنی نشین که زمینه ائتلاف عملی سران عشایر و عوامل وابسته به رژیم بعث سابق را فراهم آورد و فساد و نا کارآمدی ارتش عراق را از عوامل مؤثر در شکل گیری و رشد پدیده ای مانند داعش و پیشروی آن در عراق ارزیابی کرد.
دولت آمریکا که تا دیروز از وجود نیروهای داعش در سوریه مانند حربه ای علیه حکومت "بشار اسد" استفاده می کرد و از موقعیت اخیر این جریان در عراق به مثابه اهرم فشاری برای کنار گذاشتن دولت "مالکی" و تغییر آرایش سیاسی حکومت در عراق بهره گرفت، اکنون که رشد این جریان را تهدیدی برای امنیت و منافع خود و متحدینش می داند در صدد برآمده است تا علیه آن ائتلاف منطقه ای و بین المللی شکل بدهد. در شرایط کنونی اگر چه نیروهای "دولت اسلامی" حالت تهاجمی خود برای گسترش مناطق تحت کنترل را از دست داده و در موقعیت دفاعی قرار گرفته اند اما با اینحال این جریان فعلا با خلق فجایع خونین به عنوان یک تاکتیک سیاسی و جنگی به مثابه بخشی از بحران عراق و سوریه در صحنه جنگ فرقه ای باقی خواهد ماند. تا زمانی که اراده آگاه و متشکل اکثریت مردم عراق برای تأمین امنیت و تحقق خواست های انسانی خود به میدان نیاید عراق تحت حاکمیت رژیم فرقه ای و زیر سایه دخالت قدرت های ارتجاعی خارجی روی امنیت و آسایش بخود نخواهد دید.
حمله داعش به مناطقی از کردستان نشان داد که حکومت هایی مانند "عربستان سعودی، اردن، قطر و ترکیه" با تأمین و ارسال امکانات مالی و لجستیکی چگونه از جریانی مانند داعش در جهت اهداف سرمایه دارانه خود استفاده می کنند. این قدرتهای ارتجاعی با شل کردن افسار گروه "دولت اسلامی" نه تنها آمریکا و رژیم جمهوری اسلامی را برای برکناری دولت مالکی و تغییر آرایش حکومتی در عراق به نفع جریان های سنی متحد خود تحت فشار قرار دادند، بلکه آن بخش از حاکمیت در کردستان را که فکر می کرد با پیشروی های داعش فرصت مناسبی برای گسترش مناطق تحت کنترل دولت محلی و اعلام استقلال کردستان فراهم آمده را سر جای خود نشاندند.
حمله داعش به مناطقی از کردستان و عدم مقاومت نیروهای پیشمرگ در نواحی "شنگال و مخمور" و اوضاع فاجعه باری که به مردم این منطقه تحمیل شد نشان داد که مردم کردستان تحت رهبری احزاب حاکم تا چه اندازه ضربه پذیر هستند. از آنجا که احزاب و نیروهای حاکم در کردستان طی یکی دو دهه گذشته به نیازها و مطالبات مردم کردستان توجه نکردهاند و خود این نیروها بارها به وجود فساد مالی و فساد در دستگاه اداری اذعان کرده اند، بخش های وسیعی از مردم با بدبینی به عملکرد و سیاست های آنان نگاه می کنند. مردم کردستان از دره عظیمی که بین فقر و ثروت در این جامعه ایجاد شده ناراضی هستند و دچار یک نوع بیتفاوتی سیاسی شدهاند. در حالی که اقلیتی کوچک در کردستان در ناز و نعمت زندگی می کنند، مردم کردستان حاضر نیستند درد و رنج ناشی از عملکرد و سیاست های احزاب حاکم را تحمل کنند. عدم شکل گیری یک مقاومت توده ای در مقابل تهاجم نیروهای "داعش" به برخی از مناطق و شهرکهای کردنشین نیز این واقعیت را به خوبی نشان می دهد. همزمان با یورش نیروهای داعش، رسانه های عمومی در کردستان عملا به ابزار جنگ روانی که داعش علیه مردم کردستان و عراق در منطقه به راه انداخته بود، تبدیل شدند. این رسانه ها با بزرگ نمایی نگرانی ها و تبلیغ امید بستن به دخالت آمریکا عملاّ به روحیه توده های مردم ضربه زدند و روحیه مقاومت و ایستادگی مردم را در منطقه باز هم تضعیف کردند.
در این میان رژیم جمهوری اسلامی علیرغم خشنودی از نتایج فاجعه بار تهاجم داعش به مناطقی از کردستان عراق و استفاده از این فرصت برای گسترش نفوذ خود در کردستان عراق، تلاش کرد تا با اعلام آمادگی برای کمک به حکومت محلی کردستان چهره فریبکارانه خود را پنهان کند. رژیم جمهوری اسلامی در همان حال با تمام توان تلاش کرد تا از ابراز هم سرنوشتی و همبستگی مردم کردستان ایران با مردم فاجعه دیده کردستان عراق جلوگیری نماید.
پلنوم تأکید کرد که مردم مبارز کردستان ایران می توانند از تجربه شکل گیری و عروج داعش در سوریه و عراق و نقش ابزاری آن در خدمت منافع قدرتهای امپریالیستی و حکومت های ارتجاعی منطقه درس بگیرند. رژیم جمهوری اسلامی که از ظرفیت جریان های مرتجع سلفی در کردستان ایران بخوبی آگاه است، آشکارا از فعالیت های آنان چشم پوشی می کند و می خواهد از آنان به عنوان ابزاری برای تضعیف جنبش انقلابی کردستان استفاده نماید. مردم مبارز کردستان با تکیه بر هوشیاری سیاسی و تجاربی که دارند لازم است خطر گسترش فعالیت جریان های سلفی را جدی بگیرند و با فعالیت سیاسی و روشنگرانه نقشه مند و با افشای نقشی که این جریانها می توانند در خدمت به جمهوری اسلامی و یا دیگر حکومت های ارتجاعی منطقه ایفا کنند، آنها را خنثی و بی اثر نمایند. تبلیغات سیاسی رسانه های حزب کمونیست ایران و کومه له باید پیگیرانه در خدمت این امر قرار بگیرند.
پلنوم در بخش دیگری از مباحث خود، تداوم بحران خونین اکراین و کشمکش آمریکا و قدرت های اروپایی با روسیه را بازتاب رقابت بین بلوک های مختلف امپریالیستی برای گسترش مناطق نفوذ و شکل دادن به بلوک بندی های جدید بعد از جنگ سرد بر متن تداوم بحران جهانی سرمایه داری ارزیابی کرد. رقابت و جدالی که پیامد آن تاکنون افغانستان، عراق، لیبی، سوریه را به خاک و خون کشیده، اکراین را طعمه شعله های آتش جنگ قومی کرده و سایه فقر و جنگ و ناامنی را در سراسر جهان گسترانده است.

*****

نشست کمیته مرکزی در ارتباط با اوضاع سیاسی ایران، تأکید کرد که با گذشت بیش از یک سال از روی کار آمدن دولت روحانی، درماندگی این جناح از رژیم هم در کنترل بحران اقتصادی و دیگر بحران هایی که رژیم با آن دست بگریبان است برای اکثریت مردم ایران آشکار شده است. کارگران و اکثریت مردم به تجربه دریافته اند که قرار گرفتن رژیم جمهوری اسلامی در مسیر سازش با آمریکا و عادی سازی مناسبات با غرب به خودی خود معجزه ای نمی آفریند، نه موجبات رونق و توسعه اقتصادی ایران را فراهم می آورد و نه گشایشی در زندگی کارگران و مردم زحمتکش ایجاد می کند. وعده های روحانی در زمینه بهبود وضعیت زندگی مردم و گشایش در فضای سیاسی جامعه یکی بعد از دیگری همه پوچ از آب درآمده اند. طی همین یکسال در نتیجه تداوم سیاست های نئولیبرالی بیکاری به ابعاد فاجعه باری رسیده، گرانی و فقر و فلاکت اقتصادی گسترش پیدا کرده و فاصله بین فقر و ثروت عمیق تر شده است. محرومیت کارگران، زنان، جوانان از ابتدائی ترین حقوق سیاسی و اجتماعی ادامه داشته و بگیر و ببند فعالین کارگری و سایر جنبشهای اجتماعی، افزایش اعدام های گروهی و گسترش آسیب های اجتماعی، جامعه ایران را به مرز انفجار رسانده است. در یک کلام دولت روحانی اگرچه در مسیر سازش و ایجاد همسویی با سیاستهای منطقه ای آمریکا گام نهاده و فشارهای خارجی بر رژیم را کاهش داده است، اما نتوانسته با تکیه بر حربه سرکوب خطر خیزش های اجتماعی را از سر رژیم دور کند. تشدید نزاع جناح های حکومتی، تقابل بیش از پیش مجلس با دولت، و تحرک دلواپسان مذاکرات هسته ای ریشه در همین ناکامی دولت روحانی دارند. در این رابطه پلنوم تأکید کرد که نباید گذاشت تقابل و جنجال تبلیغاتی جناح های حکومتی علیه یکدیگر هیچگونه توهمی نسبت به ماهیت واقعی این جناح ها در بین مردم ایجاد کند. تبلیغات حزب باید ماهیت ارتجاعی دعوای جناح های حکومتی را برای مردم روشن کند.
پلنوم با آگاهی بر زمینه های عینی موجود، اعتصاب شکوهمند کارگران معدن سنگ آهن بافق را نشانه ادامه روند رو به گسترش و امید بخش اعتراضات و اعتصابات کارگری ارزیابی کرد و بار دیگر بر اهمیت دخالت فعالین کمونیست جنبش کارگری در این مبارزات و نقش سازمانگرانه آنها تأکید کرد.
پلنوم همچنین گزارش کمیته اجرائی حزب در مورد ادامه تلاش برای ایجاد یک قطب سیاسی چپ و نشست با دیگر نیروهای موجود در جنبش چپ ایران برای ایجاد هم جهتی سیاسی در قبال روندهای جاری در ایران را استماع کرد. پلنوم ضمن تأکید بر ادامه این سیاست به منظور گسترش همکاری در راستای تقویت صف اجتماعی چپ جامعه در مقابل جمهوری اسلامی و کلیه پروژه های ارتجاعی نیروهای مختلف اپوزیسیون بورژوایی ایران از کندی حرکت در این زمینه ابراز ناخشنودی کرد. نشست کمیته مرکزی سکتاریسم سازمانی و بی توجهی به نیاز جنبش های اجتماعی را از عوامل اصلی این درجا زدن ها برشمرد.
رفقای شرکت کننده در پلنوم کمیته مرکزی حزب، بعد از استماع گزارش تشکیلاتی ارگانها و بخشهای مختلف تشکیلات حزبی، مانند کمیته تشکیلات داخل شهرها، تشکیلات خارج از کشور حزب، کومه له_ تشکیلات کردستان حزب کمونیست ایران، شبکه های تلویزیونی حزب و کومه له، رادیو صدای حزب کمونیست ایران، دفتر روابط بین المللی و نشریه جهان امروز، بمنظور بهبود فعالیت ها در عرصه های مختلف، ملاحظات انتقادی و پیشنهادات خود را مطرح کردند. پلنوم بر اهمیت ایجاد هماهنگی بیشتر بین تولید کنندگان برنامه های مختلف تلویزیونی و ارتقای کیفی این برنامه ها تآکید کرد. پلنوم همچنین بر ضرورت گسترش فعالیت های تشکیلات خارج از کشور حزب متناسب با ظرفیت های واقعی و انتظاراتی که از آن می رود تأکید نمود.
پلنوم در بخش پایانی کار خود و در مبحث مربوط به آرایش و تقسیم کار کمیته مرکزی، بمنظور هدایت فعالیت های سیاسی و تشکیلاتی حزب در فاصله دو پلنوم، کمیته اجرائی مرکب از پنج تن از اعضای کمیته مرکزی حزب، رفقا: هلمت احمدیان، رئوف پرستار، حسن شمسی، ابراهیم علیزاده و صلاح مازوجی را انتخاب نمود.


کمیته اجرائی حزب کمونیست ایران

21 شهریور 1393
12 سپتامبر 2014

Result