ضمن تشکر از همه کسانی که با ارسال کمک های مالی به حزب کمونیست ایران ، این حزب را در ادامه مبارزه بر علیه جمهوری اسلامی ایران و تلاش برای برقراری جامعه ای سوسیالیستی یاری می رسانند .
برای کمک مالی به حزب می توانید موقتا از شماره حساب زیر در کشور سوئد استفاده کنید . ما بزودی شماره حسابی که به سهولت بتوان در هر نقطه جهان به حزب کمک کرد را معرفی خواهیم کرد.

شماره حساب در سوئد


نام دارنده حساب : kurdistan Kommitte
نام بانک : Swedbank
شماره حساب : Plusgiro  -  474559-2